Dla schroniska

REGULAMIN 

ROZDZIAŁ I

§1

Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie

 1. Sprzedający – Płodni.com Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Żydowskiej 9 (61-761 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziała Gospodarczy pod numerem 0000413635, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 złotych, NIP 9721238104, REGON 302038836.

 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego, którego operatorem jest Płodni.com Sp. z o.o.

 3. Platforma internetowa – internetowa platforma handlowa umieszczona pod adresem http://www.dlaschroniska.pl .

 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu internetowego.

 5. Usługi – wszelkie świadczenia wykonywane przez Sprzedającego na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 6. Punkt Odbioru – miejsce, w których odebrać można zamówienie zrealizowane przez Sprzedającego, prowadzone przez Sprzedającego lub przez osoby trzecie współpracujące ze Sprzedającym.

§ 2

Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady korzystania z Platformy internetowej, w szczególności dokonywania za jego pośrednictwem zamówień na produkty, ich dostarczania, dokonywania płatności za zamówione produkty, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 3

Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Platformy internetowej

 1. Do korzystania z Platformy internetowej niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz urządzenia, na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 5.0 lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami dwóm wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać skrypty Java Script. Na urządzeniu, z którego Klient korzysta w celu korzystania z usług Sklepu internetowego powinno być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej. Klient powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.

 2. W celu właściwego świadczenia Usług Sprzedający korzysta z plików cookie (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Sprzedającego. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Klienta z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

§ 4

Postanowienia ogólne

 1. Klient może bezpłatnie pobrać niniejszy Regulamin, a także utrwalić go i odtworzyć.

 2. Klientowi zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Platformy internetowej oraz podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Platformy internetowej.

 3. Klient uprawniony jest do korzystania z Platformy internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem.

§ 5

Produkty oraz ceny

 1. Wszystkie ceny produktów umieszczane są na stronie internetowej Platformy internetowej. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Ceną wiążącą jest cena towaru podana na stronie Platformy internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 3. Informacje o produktach umieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią ofert, lecz są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 4. Sprzedający może prowadzić akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

§ 6

Składanie zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien wybrać jedno z potrzebujących zwierząt albo schronisk, których listy znajdują się na stronie Platformy internetowej, następnie z dostępnej listy powinien wybrać produkt lub produkty i następnie przejść do finalizacji zamówienia poprzez wybór polecenia wybrać polecenie „Podaruj”. W przypadku wyboru polecenia „Podaruj” Klient powinien określić sposób dostawy oraz sposób płatności i wybrać polecenie „Złóż zamówienie”.

 2. Klient wskazuje adres dostawy przedmiotu zamówienia poprzez dokonanie wyboru schroniska albo zwierzęcia, które Klient zamierza wesprzeć. Adresatem dostawy jest podmiot prowadzący wybrane schronisko albo odpowiednio schronisko, w którym przebywa wspierane zwierzę. W przypadku składania zamówienia poprzez wybór wspieranego zwierzęcia adresem dostawy jest adres schroniska, w którym przebywa wspierane zwierzę.

 3. Klient może wskazać inny adres dostawy. Klient wskazuje adres dostawy poprzez wskazanie go w polu adres

 4. W kolejnym kroku Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania albo siedziby firmy oraz adres e-mail. Klient powinien wskazać czy składa zamówienie jako „osoba prywatna” (tj. jako konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) czy „firma” tj. podmiot nie będący konsumentem. Klient wskazuje, że składa zamówienie jako „firma” poprzez wypełnienie pola „nazwa firmy”. W przypadku wybrania opcji „osoba prywatna” Klient powinien podać adres zamieszkania: ulicę oraz numer domu i mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość. W przypadku wyboru opcji „firma” Klient powinien podać nazwę firmy, NIP, numer domu i mieszkania oraz miasto.

 5. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez Sprzedającego po złożeniu zamówienia, potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedającego.

 6. Po wyborze polecenia „Złóż zamówienie”, w przypadku wybrania wcześniej opcji płatności z góry Klient powinien opłacić zamówienie w wybrany przez siebie wcześniej sposób.

 7. Sprzedający może wprowadzić ograniczenie maksymalnej liczby sztuk danego towaru objętej jednym zamówieniem. Informacja o maksymalnej liczbie produktów danego towaru objętych jednym zamówieniem umieszczona będzie na stronie projektu.

 8. W przypadku niedostępności produktu zamówionego przez Klienta lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczną – wysyłając informację na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 9. W powyżej wskazanej sytuacji Klient może anulować zamówienie. Jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówiony przedmiot z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z zasadami wskazanymi w § 12.

§ 7

Zmiana zamówienia

 1. Do momentu wysłania przez Sprzedającego przedmiotu zamówienia do Klienta, Klient może dokonać zmian w zamówieniu, w tym zrezygnować z całości lub części zamówienia, dokonać zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, w przypadku w którym zapłata nastąpiła z góry, zwrot ceny nastąpi na zasadach wskazanych w § 13 Regulaminu.

 2. Klient może uzyskać informację o statusie zamówienie poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem formularza kontaktu umieszczonego na stronach Platformy internetowej w zakładce „kontakt”.

 3. Zmiany w zamówieniu mogą być wprowadzane poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem formularza kontaktu umieszczonego na Stronach Platformy internetowej w zakładce „kontakt”.

 4. Zmiany zlecane w inny sposób niż wskazany powyżej będą dokonywane po zweryfikowaniu Klienta jako osoby, która złożyła zamówienie.

 5. Zmiana zamówienia zostanie potwierdzona przez Sprzedającego poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

§ 8

Formy płatności

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Jeżeli przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:

 1. gotówką – podczas odbioru przedmiotu zamówienia,

 2. przelewem bankowym, kartą płatniczą oraz poprzez płatności online w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedającego – przed odbiorem przedmiotu zamówienia. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu, przez Sprzedającego od podmiotu realizującego płatność, potwierdzenia poprawnego dokonania płatności.

§ 9

Rabaty

 1. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sprzedającego lub innego podmiotu, który nabył kod od Sprzedającego.

 2. Klient może skorzystać z kodu do końca okresu ważności danego kodu. Klient informowany jest o terminie ważności kodu w momencie udostępnienia mu danego kodu przez Sprzedającego lub poprzez umieszczenie informacji o terminie ważności na kuponie zawierającym numer kodu. Skorzystanie z kodu jest niemożliwe po upływie daty ważności danego kodu rabatowego.

 3. Kody rabatowy nie może być łączony z innym kodem rabatowym, o ile regulamin danej promocji dotyczącej innych kodów rabatowych nie stanowi inaczej.

§ 10

Dostawa

 1. Sprzedawca zapewni dostarczenie przedmiotu zamówienia do wybranego przez Klienta schroniska albo na inny adres wskazany przez Klienta. W przypadku, w którym Klient dokonał zakupu produktów poprzez wybór na stronie internetowej Platformy zwierzęcia, którego utrzymanie postanowił wesprzeć, Sprzedający dostarczając przedmiot zamówienia podmiotowi prowadzącemu schronisko sprawujące opiekę nad wybranym zwierzęciem, zapewni poinformowanie tego podmiotu o celu przekazania przez Klienta przedmiotu zamówienia. Dostawa zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie miesiąca od dnia złożenia zamówienia.

 2. Dostarczenie przedmiotu zamówienia na adres wskazanego przez Klienta schroniska lub wskazanego Punktu Odbioru ma charakter nieodpłatny dla Klienta.

 3. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej bądź operatora pocztowego pod wskazany przez Klienta adres, inny niż wskazany w ust. 2.

 4. W przypadku dostarczania przedmiotu zamówienia poza granicami Polski odbywa się ono za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

 5. W sytuacji określonej w ust. 3 oraz ust. 4 Klient zostanie poinformowany o koszcie dostawy oraz terminie jej realizacji, a także wobec powyższego zostanie poproszony o potwierdzenie zamówienia. W przypadku określonym w powyższym zdaniu odpowiednie zastosowanie znajduje przepis § 6 ust. 5.

 

§ 12

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22 poz. 171 z późn. zm.) Klient będący osoba fizyczną dokonujący zakupu w sklepie internetowym, w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w ciągu dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru. Dla zachowania dziesięciodniowego terminu wystarczające jest wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu.

 2. Klient, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia od umowy w terminie wskazanym w ust. 1 (wzór oświadczenia znajdziesz tutaj). 

 3. Zwrócony w związku odstąpieniem od umowy towar powinien zostać doręczony Sprzedającemu jako kompletny, tzn. ze wszystkimi jego częściami składowymi i przynależnościami. Towar zwracany jest w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu sprzedaną rzeczą.

 4. Prawu odstąpienia i możliwości zwrotu (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - j.t.: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) nie dotyczą:

  1. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

  3. prasy;

  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 1. Klient powinien dokonać zwrotu Sprzedającemu produktu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Sprzedający zwróci Klientowi uiszczoną przez niego kwotę w terminie 14 dni.

 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

 3. Klient może zwrócić produkt:

  1. w Punkcie Odbioru,

  2. poprzez odesłanie ich na adres Sprzedającego.

§ 13

Reklamacje

 1. Klientowi nabywającemu towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności towaru z umową w terminie dwóch lat od daty wydania towaru. Kupujący traci uprawnienie, o którym mowa powyżej jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Fundacji NaszeZoo.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 2. Reklamowany towar należy dostarczyć do Punktu Odbioru albo odesłać Fundacji NaszeZoo.pl wraz z dowodem zakupu towaru na jej koszt określając wykrytą niezgodność lub wadę towaru oraz oczekiwania dotyczące sposobu zakończenia postępowania reklamacyjnego na adres: ul. Żydowska 9, 61-761 Poznań.

 3. Sprzedający ustosunkuje się do przedstawionych przez Klienta żądań w terminie 14 dni i poinformuje go o sposobie dalszego postępowania.

 4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 5. Klient, który nabył produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą może złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedzialność Fundacji NaszeZoo.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ograniczona jest do wysokości kwoty, jaką Klient zapłacił za dany towar. 

 6. W razie jakichkolwiek problemów, związanych z procesem reklamacji lub zwrotu towaru, prosimy o kontakt z Fundacją pod adresem e-mail: fundacja@naszezoo.pl, która ponosi odpowiedzialność wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta dostawy produktów, a także ich zwroty lub reklamacje.

   

§ 14

Zwrot należności

 1. Sprzedający zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w przypadku:

  1. odstąpienia przez Klienta od umowy,

  2. anulowania opłaconego z góry zamówienia lub jego części,

  3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 2. Należność zostanie zwrócona Kupującemu na rachunek bankowy Klienta.

 3. W przypadku, w którym zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy Sprzedający wezwie Klienta do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu.

 1. W dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu, o którym mowa powyżej lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient pomimo wezwania go przez Sprzedającego nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych niezbędnych do dokonania zwrotu lub wskaże błędny numer rachunku, dane adresowe lub dane imienne.

 2. Jeżeli płatność za zamówienie została dokonana przez Klienta z rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej, które nie należały do niego, zwracana kwota zostanie przekazana na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej przy użyciu których Klient dokonał płatności.§15

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Płodni.com Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Żydowskiej 9 (61-761 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziała Gospodarczy pod numerem 0000413635, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 złotych, NIP 9721238104, REGON 302038836.

 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie składania zamówienia.

 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Sprzedającego na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów za pośrednictwem Platformy internetowej. Klient podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Platformy internetowego. Po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych.

§16

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1176 wraz z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 września 2012r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012 poz. 1125).

 2. Platforma internetowa wykorzystuje do pewnych funkcji pliki Cookies. Klient jest o tym informowany już przy pierwszym wejściu na stronę Platformy internetoweji może nie wyrazić na to zgody w każdym dowolnym momencie korzystania z Platformy internetowej.Pliki cookies, to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika identyfikujące Użytkownika w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Użytkownika, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniaja też ustawień komputera. Pliki cookies działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.

 3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., nr 43 poz. 296 ze. zm.). Za zgodą obu stron sprawa może zostać również skierowana na drogę postępowania polubownego.

 4. Spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminy wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, jednak nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Dla zamówień będących w trakcie realizacji obowiązuje regulamin w brzmieniu z chwili złożenia zamówienia.

Projekt dlaSchroniska.pl prowadzony jest przez Ogólnopolską Fundację NaszeZoo.pl, z siedzibą w Poznaniu przy ul. ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań, KRS 0000588561, NIP 6972319399, WBK 87 1090 1463 0000 0001 3309 2844, e-mail: fundacja@naszezoo.pl.

Statut Fundacji

Sprawozdanie finansowe:

 Fundacja ponosi odpowiedzialność wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, między innymi za reklamacje czy dostawy produktów.

 

 

 

 

 

 

Przekaż dowolną kwotę darowizny

Wspieraj nas

przekaż dowolną kwotę darowizny

Prosimy o zlecenia stałe

87 1090 1463 0000 0001 3309 2844
Zamknij